Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de gezamenlijke door NGC (Netherlands) B.V. (hierna: “NGC”) en Hearst Media Nederland C.V. (hierna: “Hearst”) georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet. De hierboven genoemde partijen ieder afzonderlijk NGC, dan wel Hearst en gezamelijk “Organisator”.

NGC is gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 34115437. Hearst is gevestigd te (1114 AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 52 en geregistreerd bijde KvK onder nummer 34201213.

  1. DE WINACTIE

1.1 Organisator organiseert in samenwerking met Guangdong OPPO Mobile Telcommunications Corp. Ltd (“Oppo”)een fotowedstrijd en stelt in het kader hiervan per winnaar een prijs beschikbaar. Deze prijs zal door Organistor worden verstrekt aan een deelnemer die op basis van de door hem/haar ingestuurde foto, behorend tot één van de drie (3) categorieën, te weten: mens, landschap en dier, zal worden beoordeeld door een vak- en publieksjury en als winnaar zal worden geselecteerd (de “Winnaar”). De prijs per Winnaar (de “Prijs”) bestaat uit één (1) mobiele telefoon van Oppo(de “Telefoon”). Daarnaast zullen zowel de vak- als publieksjury uit de Winnaars ieder één (1) overall winnaar selecteren (de “Overall Winnaar”). De prijs per Overall Winnaar (de “Hoofdprijs”) bestaat uit één (1) jaarabonnement op het National Geographic Magazine (het “Jaarabonnement”).  

1.2 De onder 1.1 genoemde actie (de “Winactie”)start op 01 juni 2020 en eindigt op 1 oktober 2020. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie.

  1. DEELNAME

2.1 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk door deel te nemen aan de fotowedstrijd via de NGC website (nationalgeographicfotowedstrijd.nl), waarbij Deelnemer een foto en omschrijving bij de foto dient te plaatsen in één van de drie (3) categorieën.

2.2 Deelnemers aan de Winactie moeten 16 jaar of ouder zijn en in Nederland of België wonen.

2.3 Deelname aan de Winactie is gratis.

2.4 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk indien de deelnemer (de “Deelnemer”) de volgende informatie heeft verstrekt: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres.

2.5 Deelnemers kunnen maximaal één (1) kleur- of zwart-wit foto (het “Fotomateriaal”) per categorie insturen gedurende de periode van 01 juni 2020 tot en met 01 oktober 2020.

2.6 Het Fotomateriaal dient een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale beeldgrootte te hebben van 6000 x 6000 pixels, met daarbij een maximale bestandsomvang van 30MB. Het Fotomateriaal dient te worden aangeleverd als JPG-bestand met kleurprofiel SRGB. Fotomateriaal dat hier niet aan voldoet wordt niet in behandeling genomen.

2.7 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van het Fotomateriaal verandert is niet toegestaan. Het samenvoegen van Fotomateriaal of het maken van collages is ook niet toegestaan. Het Fotomateriaal dient niet te zijn voorzien van een watermerk. 

2.8 Het Fotomateriaal, zowel in print als online, mag niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond bij andere fotowedstrijden in Nederland en België, dan wel eerder ingestuurd en/of gepubliceerd zijn in het kader van eerdere edities van een fotowedstrijd van Organisator.

2.9 Fotomateriaal dat kan worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting wordt niet in behandeling genomen.

2.10 Fotomateriaal mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantast, dan wel aanstootgevend of obsceen zijn. Het is niet toegestaan om vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische of enige ander seksueel getint Fotomateriaal in te sturen.

2.11 Fotomateriaal mag niet ouder zijn dan twee (2) jaar.

2.12 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

2.13 Organisator behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van of aanvraag voor surseance van betaling door Organisator.

2.14 Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de NGC website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Winactie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

2.15 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator en van haar mede-organiserende partners.

2.16 Tevens kan meegedaan worden aan de extra Smartphone Challenge via Instagram. Deze Challenge loopt van 27 juli t/m 7 november 2020. De prijzen zijn: de nieuwste OPPO smartphone, een professionele fotoshoot met een celebrity-fotograaf of influencer en publicatie van jouw winnende foto in de National Geographic magazine. Door je foto op Instagram te delen en in de caption de hashtags #mysmartlense #OPPONatGeo #natgeonl te plaatsen doe je mee met de challenge. Foto’s die worden gedeeld met de actie hashtags moeten met een smartphone zijn gemaakt. Kanshebbers worden via DM op Instagram benaderd om NAW gegevens te delen zodat we je kunnen informeren over de finale.

  1. Gebruik van het Fotomateriaal

3.1      Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden Fotomateriaal en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de fotowedstrijd en een licentie conform artikel 3.2 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart Organisator en haar mede-organiserende partners ten aanzien van aanspraken van de derden ter zake.

3.2      Door inzending geeft de Deelnemer Organisator en het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op het NG Channel, in het National Geographic Magazine, National Geographic Traveler, National Geographic Historia en alle andere aan Organistor gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht voor Organisator om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising, te weten scheurkalenders. Van dergelijk gebruik zal de Deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld. Daarnaast verstrekt Deelnemer ook aan de andere mede-organiserende partners van Organisator, zoals bijvoorbeeld Oppo en aan eventuele musea en natuurorganisaties, het gebruiksrecht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren via de platformen, websites en social media kanalen van deze andere mede-organiserende partners.

3.3      Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.

3.4      Gebruik van het Fotomateriaal, anders dan in de in dit artikel 3 van deze Actievoorwaarden omschreven gevallen, zal altijd vooraf door Organisator dan wel door haar mede-organiserende partner(s) met Deelnemer worden besproken.

3.5      In beginsel zal Organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) het Fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding van de betreffende Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal Organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs verzetten tegen het gebruik van het Fotomateriaal zonder naamsvermelding.

  1. Bepalen van de Winnaar

4.1      Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden maken kans op een (Hoofd)Prijs.

4.2      Per categorie zal een vakjury, bestaande uit redactieleden van Organsiator en externe amateur- en/of vakfotografen, een selectie van 15 foto’s uit het Fotomateriaal maken (de “Selectie”). Bij het maken van deze Selectie staat het de vakjury en Organisator vrij om contact op te nemen met de Deelnemer over de wijze waarop het Fotomateriaal is gemaakt. De Selectie wordt gedurende een periode van 15 oktober 2020 t/m 29 oktober 2020 (de “Stemperiode”) op de Website geplaatst. Binnen de Stemperiode kan er door het publiek via de Website op maximaal op één (1) foto uit de Selectie worden gestemd.De stemmer ontvangt direct na  het uitbrengen van de stem een bevestigingslink op het door hem/haar doorgegeven e-mailadres. Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze stem via de ontvangen bevestigingslink is geactiveerd.

4.3      Per categorie zullen er uit de Selectie twee (2) Winnaars worden aangewezen, waarvan er  één (1) Winnaar wordt gekozen door de vakjury en één (1) Winnaar wordt gekozen door de publieksjury. Organisator behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om ten aanzien van de Winnaar(s) gekozen door de publieksjury (een) andere Winnaar(s) te kiezen indien er naar de mening van Organisator niet is voldaan aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden.

In totaal zullen er derhalve 6 Winnaars zijn, bestaande uit 3 Winnaars gekozen door de vakjury en 3 Winnaars gekozen door de publieksjury, waarbij ieder van deze jury’s (vakjury en publieksjury) uit de Winnaars daarnaast elk nog één (1) Overall Winnaar kiest. Het geval kan zich dus voordoen dat een Deelnemer zowel Winnaar is als Overall Winnaar.

4.4      De bekendmaking van de (Overall) Winnaars zal plaatsvinden op 15 November 2020 tijdens de uitreiking. Alle Deelnemers waarvan het Fotomateriaal deel uitmaakt van de Selectie ontvangen een e-mail op het door hen doorgegeven
e-mailadres. Deze
e-mail zal tevens informatie bevatten over de uitreiking waarbij de (Overall) Winnaars bekend zullen worden gemaakt.  

Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

De (Overall) Winnaar zal op verzoek van Organisator dan wel haar mede-organiserende partner(s) meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media.

  1. De Prijs

5.1      Voor de Winactie zullen er in totaal 6 Prijzen (bestaande uit 6 Telefoons) worden weggegeven aan de Winnaars en in totaal 2 Hoofdprijzen (bestaande uit 2 Jaarabonnementen) worden weggegeven aan de Overall Winnaars (één (1) Telefoon per Winnaar en één (1) Jaarabonnement per Overall Winnaar). De Telefoon heeft op het moment van opstellen van deze Algemene Voorwaarden een waarde van EUR 799 (incl. BTW)  en het Jaarabonnement een waarde van EUR 77. De totale waarde van de met de Winactie gemoeide (Hoofd)Prijzen bedraagt  EUR 4.948.

5.2      De (Hoofd)Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van de (Hoofd)Prijs door de (Overall) Winnaar is Organisator gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

5.3      Naast de (Hoofd)Prijzen zoals genoemd in artikel 5.1 van de Actievoorwaarden, maakt iedere Deelnemer kans op een vermelding in de scheurkalender van Organistor. De redactie van Organisator selecteert het te gebruiken Fotomateriaal voor de scheurkalender. De (Overall) Winnaars hoeven niet automatisch degenen te zijn die in de scheurkalender worden opgenomen.

  1. Persoonsgegevens en Privacybeleid

6.1      NGC is verantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres.De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

-NGC verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden:

6.2.1   Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Winactie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren en de afwikkeling van de Winactie (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal NGC tevens Gegevens delen met Hearst en eventuele bij deze Winactie betrokken onderaannemers;

- Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal NGC tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

- Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal NGC tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

- Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot NGC of andere entiteiten binnen de Disney familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal NGC tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken onderaannemers.

6.3      De gegevensverwerking door NGC met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.

De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van NGC (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan  echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 6.5 van deze Actievoorwaarden).

Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 6.5 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

6.4      De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers is op het hoofdkantoor van NGC beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met NGC:  fngprivacy_nl@fox.com.

- Deelnemers hebben(onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

-Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer NGC niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 6.

- De Gegevens die door NGC zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

- Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 6 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van NGC zoals gepubliceerd op nationalgeographic.nl.

  1. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden 

- Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de (Overall) Winnaars. Daarnaast is Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de (Hoofd)Prijs.

-Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de (Overall) Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de (Overall) Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de (Hoofd)Prijs niet in ontvangst kan nemen.

- Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

- De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

- Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

- Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan Organisator kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl.

 

National Geographic gebruikt cookies, waaronder cookies van derden, om onze service te verbeteren, advertenties te personaliseren en jouw website voorkeuren te onthouden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies. Voor meer informatie (bijvoorbeeld over hoe je de cookies kunt uitzetten) raadpleeg ons cookiebeleid

Accepteren