Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de doorNGC (Netherlands) B.V., gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144, KvK 34115437  en haar partners (hierna gezamenlijk: 'NGC') georganiseerde fotowedstrijd (hierna: 'de Fotowedstrijd'). Op de website nationalgeographicfotowedstrijd.nl (hierna: 'de Website') is alles over de Fotowedstrijd te lezen.

1.2 National Geographic Fotowedstrijd is een uitgave van Fox Networks Group Netherlands B.V., gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 , KvK 34387174 (hierna: ‘FNG’)  in samenwerking met Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE, Amsterdam-Duivendrecht, KvK 34201213, (hierna: 'Hearst').

1.3 Deelname aan de door NGC georganiseerde Fotowedstrijd houdt acceptatie van deze Actievoorwaarden in. Enige betwisting van deze Actievoorwaarden wordt niet in overweging genomen.

1.4 NGC behoudt zich het recht voor afwijkend van deze Actievoorwaarden te beslissen.

1.5 Eventuele klachten,  bezwaren en vragen in verband met de Fotowedstijd kunnen aan NGC kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan natgeofotowedstrijd@fox.com.

1.6 Op deze Actievoorwaarden en op deelname aan de Fotowedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen terzake zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2. De Fotowedstrijd

2.1 Op nationalgeographicfotowedstijd.nl worden deelnemers (hierna: ‘Deelnemer(s)’) opgeroepen om foto’s en een omschrijving van de foto te plaatsen in een van de volgende categorieën: Mens, Landschap en Dier. Op de Website kan iedereen die wil deelnemen aan de fotowedstrijd zijn/haar foto(‘s) insturen van 26 juni tot en met 19 september 2018. Per Deelnemer kan maximaal één (1) foto per categorie worden ingezonden. De foto’s worden beoordeeld door een publieksjury en een vakjury.

Inzendingen moeten binnen zijn voor 20 september 2018 00:00 uur.

Uit alle inzendingen wordt er per categorie een selectie gemaakt van 15 foto’s, deze selectie wordt door de vakjury bepaald. Deze selectie (15 foto’s per categorie) worden van 1 oktober tot en met 15 oktober 2018 geplaatst op de website.

Van 1 oktober tot en met 15 oktober 2018 kan er door publiek via de website gestemd worden op deze selectie. NGC heeft altijd de eindbeslissing over de uitslag van de fotowedstrijd, ongeacht het aantal stemmen.

2.2 Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis. Alleen de kosten voor het internetgebruik zijn voor rekening van de Deelnemer.

2.3 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Het samenvoegen van foto's of het maken van collages is ook niet toegestaan.

2.4 NGC behoudt zich het recht voor om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers aan de Fotowedstrijd.

2.5 De inzendingen worden tussen 22 en 28 september 2018 beoordeeld door een vakjury, bestaande uit redactieleden van NGC en externe amateur –en/of vakfotografen, vanaf 1 oktober 2018 kan via de Website.nl gestemd worden door het publiek.

2.6  Het publiek dat stemt kan per e-mailadres op maximaal één (1) foto per categorie stemmen. Er worden bij iedere categorie 2 winnaars aangewezen, één op basis van het oordeel van de jury en één winnaar op basis van het aantal gekregen publieksstemmen. De winnaars en de winnende foto's worden bekend gemaakt en gepubliceerd op de Website, in social media, in nieuwsbrieven en worden vermeld en gepubliceerd in National Geographic Magazine. Door deelname aan deze Fotowedstrijd verlenen winnaars uitdrukkelijk toestemming aan NGC, FNG en Hearst om zijn/haar naam, alsmede de winnende foto’s voor promotionele/Pr-doeleinden met betrekking tot deze Fotowedstrijd te gebruiken.

2.7 Iedere Deelnemer maakt bovendien kans op vermelding in de scheurkalender van NGC, die jaarlijks wordt uitgegeven en gevuld is met foto's van Deelnemers aan de Fotowedstrijd . De redactie van Hearst selecteert de te gebruiken foto's voor de scheurkalender. De winnaars van de Fotowedstrijd zijn niet altijd degenen die ook in de scheurkalender worden opgenomen. Voor verdere voorwaarden betreffende de scheurkalender zie artikel 6.2 van deze voorwaarden.

2.8 Over de uitslag van de Fotowedstrijd en over de samenstelling van de scheurkalender van Hearst/NGC kan niet worden gecorrespondeerd.

2.9Foto’s mogen niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond zijn bij andere fotowedstrijden in Nederland & België (print & online).

2.10 Foto’s mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

2.11 Deelnemers aan eerdere National Geographic Fotowedstrijden mogen niet al eerder ingezonden foto’s insturen.

2.12 De mogelijkheid bestaat een 4ecategorie toe te voegen aan de Fotowedstrijd. Deze categorie kan gesponsord worden. Alsdan (indien van toepassing) heeft deze eventuele sponsorende partij tevens recht de winnende foto’s te gebruiken op dezelfde wijze als NGC/Hearst en FNG.

2.13 Ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantast of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende (kinder)pornografische en ander seksueel getinte foto’s in te sturen.

2.14 Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.

2.15 Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in behandeling genomen.

2.16 De foto's dienen een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale beeldgrootte van 6000x6000 pixels. De maximale bestandsomvang van 30MB. Kleinere bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgedrukt, grotere bestanden worden niet in behandeling genomen. De foto's dienen te worden aangeleverd als jpg-bestand met kleurprofiel SRGB.

2.17 Zowel het inzenden van kleur als zwart-wit foto’s is toegestaan.

2.18 Foto’s dienen niet voorzien te zijn van een watermerk.

3. Deelnemer

3.1Voorafgaande aan de deelname aan de Fotowedstrijd dient Deelnemer eerst een account aan te maken op de Website.

3.2 Nadat Deelnemer een account heeft aangemaakt kan Deelnemer deelnemen aan de Fotowedstrijd. Er kunnen in totaal maximaal drie (3) foto's per Deelnemer worden ingezonden, tenzij er een 4decategorie (zie artikel 2.12) aan de Fotowedstrijd wordt toegevoegd. Deelnemer moet alle verplichte velden volledig hebben ingevuld.

3.3 Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad en land.

3.4 Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon van 16 jaar en ouder met toestemming van ouder/verzorger voor minderjarigen tot 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hearst/FNG en van de eventueel mede-organiserende partners van Hearst/FNG dan wel eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Fotowedstrijd.

3.5 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

3.6 NGC is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.

3.7 NGC heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

3.8 NGC behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als de betreffende Deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NGC, Hearst, FNG en/of derden. NGC heeft ook het recht om een Deelnemer van deelname aan de Fotowedstrijd uit te sluiten als blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3.9 In beginsel zal NGC het Fotomateriaal altijd openbaar maken en publiceren met naamsvermelding van de betreffende Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal NGC dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs verzetten tegen het gebruik van het Fotomateriaal zonder naamsvermelding.

4. Stemmen

4.1 Gedurende het stemproces kan er gestemd worden op maximaal één foto per categorie per e-mailadres.

4.2 Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze via de bevestigingslink is geactiveerd. De bevestigingslink ontvangt een stemmer direct na het uitbrengen van de stem in een e-mail afkomstig van de Website. Indien een stem niet wordt bevestigd via de bevestigingslink, is de stem niet geldig uitgebracht en telt de stem niet mee.

4.3 Misbruik en/of manipulatie van stemmen en/of de stemprocedure is verboden. In geval van (vermoedelijke) fraude of andere onrechtmatige omstandigheden, zulks ter beoordeling van NGC, kan de stem alsnog worden afgekeurd.

4.4 Artikel 3.4 t/m artikel 3.9 en artikel 7 zijn mutatis mutandis van toepassing op het uitbrengen van een stem in het kader van de Fotowedstrijd.

5. Prijzen

5.1 De winnende foto’s verschijnen middels een publicatie in National Geographic Magazine. De zes winnaars ontvangen ook ieder een jaarabonnement op National Geographic Magazine cadeau.
Er wordt ook nog één overall winnaar bepaald, deze wordt bepaald door de vakjury.

5.2 Als er sprake is van een te winnen prijs, staat dat vermeld op de Website. Per Deelnemer dan wel per e-mailadres wordt slechts één prijs uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.

5.3 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

5.4 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van NGC, tenzij anders vermeld.

5.5 NGC stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. NGC is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).

5.6 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Fotowedstrijd (o.a. de uitreiking van de prijs).

5.7 Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door NGC dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. NGC is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

5.8 Nadat de uitslag van de Fotowedstrijd bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Ze worden dan ook op de hoogte gebracht over de wijze waarop een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs.

5.9 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Fotowedstrijd toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft de redactie van NGC het recht de winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats op de Website bekend te maken.

5.10 NGC behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag voor surseance van betaling door de leverancier en/of sponsor van een prijs. Prijzen worden uitgekeerd voor zolang de voorraad strekt.

6. Gebruik ingezonden fotomateriaal

6.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto's (hierna: 'het Fotomateriaal') en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de Fotowedstrijd en een licentie conform artikel 6.2 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart NGC, FNG en Hearst ten aanzien van aanspraken van de derden ter zake.

6.2 Door inzending geeft de Deelnemer NGC, FNG en Hearst het niet exclusieve en onbeperkte recht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op het NG Channel, in het National Geographic Magazine, National Geographic Traveler, National Geographic Historia, National Geographic scheurkalender en alle andere aan NGC en Hearst gerelateerde uitgaven, zowel online als print (waaronder via platforms, websites en knipseldiensten van derden), zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het voorgaande gebruiksrecht verstrekt Deelnemer ook aan partners van NGC en Hearst indien NGC en Hearst de Fotowedstrijd organiseren in samenwerking met een partner, zoals bijvoorbeeld musea en natuurorganisaties. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat daarnaast het recht om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising van NGC en Hearst zoals scheurkalenders, muismatten, koffiekoppen en andere promotionele artikelen. Van dergelijk gebruik zal de Deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld.

6.3 Deelnemer is te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.

6.4 Gebruik van het Fotomateriaal anders dan in de in dit artikel omschreven gevallen zal altijd vooraf door NGC dan wel Hearst met Deelnemer worden besproken.

7. Persoonsgegevens en Privacybeleid

7.1 Wie is de gegevensbeheerder?

NGC (hierna de ‘gegevensbeheerder’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemer. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met NGCfngprivacy_nl@fox.com.  

7.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevensbeheerder verwerkt de door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens (hierna de 'gegevens') en de gegevens die tijdens de deelname aan de Fotowedstrijd worden verzameld. De gegevens omvatten: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad en land.

7.3 Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor de volgende doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt:

 1. Om het contract waaraan Deelnemer deelneemt uit te voeren en om deel te kunnen nemen aan de Fotowedstrijd, inclusief het beheer en de afwikkeling van deze wedstrijd;
 2. Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van de bevoegde autoriteiten te voldoen (de doeleinden onder a) en b) worden gezamenlijk gedefinieerd als de 'contractuele doeleinden');
 3. Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna gedefinieerd als de 'doeleinden met betrekking tot legitieme belangen').
 4. Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer, (i) voor de promotie van producten en diensten door de beheerder of door derden die actief zijn in de volgende sectoren media, uitgeverij door aanbiedingen, acties en andere marketingcommunicatie via traditionele post, per e-mail, SMS, telefoon, chat en sociale media (ii) voor profilering, om de bovengenoemde marketingactiviteiten aan te passen aan de interesses en behoeften van de klanten (hierna gedefinieerd als de 'marketingdoeleinden').

7.4 Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens van Deelnemer?

De gegevensverwerking is verplicht voor de contractuele doeleinden, aangezien dit noodzakelijk is voor de deelname aan de actie in het geval van punt a) onder artikel 7.3 hierboven, en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen in het geval van punt b) onder artikel 7.3 hierboven.

De verwerking voor legitieme belangen is noodzakelijk om het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder en zijn tegenpartijen te vervullen om de economische activiteiten onder letter c) van artikel 7.3 te verrichten volgens par. 3 artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'algemene verordening gegevensbescherming'). Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van Deelnemer, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. De verwerking op basis van legitieme belangen is niet verplicht en Deelnemer kan op elk moment bezwaar maken zoals uiteengezet in artikel 7.8 van dit privacybeleid, maar in dat geval mogen de gegevens niet verder worden gebruikt voor legitieme belangen.

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt naar believen. Als Deelnemer geen toestemming verleent, kan Deelnemer onze generieke marketingcommunicatie of de op Deelnemers interesses en behoeften gebaseerde communicatie niet ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 7.8 van dit privacybeleid herroepen.

7.5 Hoe verwerken wij de gegevens van Deelnemer?

De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd die zorgen voor veiligheid, vertrouwelijkheid en het vermijden van ongeoorloofde toegang.

7.6 Wie heeft er toegang tot de gegevens van Deelnemer?

De gegevens worden voor alle hierboven beschreven doeleinden door de gegevensbeheerder verwerkt.

De gegevens kunnen voor contractuele doeleinden ook worden doorgegeven aan de volgende categorieën van derden die taken uitvoeren die nodig zijn voor en die verband houden met de uitvoering van de actie (en eventuele uitreiking van de prijzen) binnen de Europese Unie en, binnen de grenzen die worden vermeld in artikel 7.7 hieronder, buiten de Europese Unie, zoals aan: (i) dienstverleners die hulp bieden bij de uitvoering van de actie, waaronder bekroonde organisatiebureaus, fiscale en juridische advieskantoren, (ii) IT- of archiveringsserviceproviders, (iii) groepsmaatschappijen. De gegevens kunnen om legitieme belangen gedeeld worden met (i) adviseurs op het gebied van belastingadvies en juridisch advies, (ii) gevolmachtigde bedrijven of een afgestoten bedrijfsonderdeel, potentiële kopers van de gegevensbeheerder en bedrijven die het resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere zakelijke transacties met betrekking tot de gegevensbeheerder, ook in het kader van de activiteiten die voor dergelijke transacties functioneel zijn en (iii) bevoegde autoriteiten. De gegevens kunnen uiteindelijk voor marketingdoeleinden aan bedrijven die tot de groep behoren en aan serviceproviders worden verstrekt.

De hierboven genoemde partijen kunnen eventueel als gegevensverwerkers of onafhankelijke gegevenscontroleurs optreden. De bijgewerkte lijst met externe gegevensverwerkers is op het hoofdkantoor van degegevensbeheerder beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met degegevensbeheerder fngprivacy_nl@fox.com.

7.7 Worden de gegevens van Deelnemer naar het buitenland overgedragen?

De gegevens van Deelnemer kunnen worden overgedragen aan landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, met name in [*]. Voor overdracht van gegevens vanuit de EER naar landen die de Europese Commissie beschouwt als landen met onvoldoende gegevensbeschermende bepalingen, hebben wij passende en geschikte maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en de overdracht ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te laten plaatsvinden, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie, overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van de algemene verordening gegevensbescherming, zijn goedgekeurd.

Deelnemer heeft het recht om een kopie van de bovenstaande maatregel of nadere informatie te verlangen over de overdracht van zijn/haar gegevens. Deelnemer kan dit doen door contact op te nemen met de gegevensbeheerder op het adres dat in artikel 7.8 van dit privacybeleid wordt vermeld.

7.8 Welke rechten heeft Deelnemer met betrekking tot zijn/haargegevens?

Deelnemer heeft te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te krijgen dat zijn/haar gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (ii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en om in alle gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen.

Deelnemer kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

Deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer er niet aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.

7.9 Wat gebeurt er op 25 mei 2018 als de Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht wordt?

Op 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van kracht en zijn de volgende bepalingen van toepassing, die vóór die datum niet van toepassing waren:

 1. Bewaarperiode met betrekking tot de gegevens van Deelnemer

De verzamelde gegevens (i) voor contractuele doeleinden en legitieme belangen worden zolang de actie duurt, bewaard, plus 2 jaar na de beëindiging van het contract uit hoofde van de actie, met uitzondering van de extra bewaarperiode die nodig is voor eventuele verdediging of zoals door de bevoegde autoriteiten of toepasselijke wetgeving vereist is; (ii) worden voor marketingdoeleinden op grond van artikel 7.3 letter c) punt (i) van dit privacybeleid net zolang bewaard als het contract uit hoofde van de actie duurt plus 24 maanden na de beëindiging van het contract, terwijl de gegevens voor de marketingdoeleinden onder artikel 7.3 letter c) punt (ii) van dit privacybeleid gedurende een periode van 12 maanden na de verzameling ervan worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

 1. Aanvullende rechten

Naast de rechten die in artikel 7.8 van dit privacybeleid vermeld zijn en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft Deelnemer tevens op elk gewenst moment het recht om:

 1. De gegevensbeheerder te vragen de geversverwerking te beperken, waarbij:
  • De Deelnemer de nauwkeurigheid van de gegevens betwist totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te rectificeren of te verifiëren;
  • De verwerking onwettig is, maar Deelnemer niet wil dat wij de gegevens wissen;
  • Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar Deelnemer de gegevens zelf nodig hebt ter vaststelling of uitvoering van zijn/haar wettelijke rechten of om zich te verdedigen tegen juridische claims; of
  • Deelnemer bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking uit hoofde van legitieme belangen en in afwachting is van of de gegevensbeheerder dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.
 2. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Deelnemer;
 3. Te verlangen dat de gegevens van Deelnemer onmiddellijk worden gewist; Een elektronische kopie van de door Deelnemer aan ons verstrekte gegevens te verlangen, als Deelnemer zijn/haar gegevens naar zichzelf of naar een andere provider wil laten overdragen ('dataportabiliteit'), als de gegevens automatisch verwerkt worden en de verwerking ofwel plaatsvindt (i) op basis van toestemming van Deelnemer of (ii) op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract uit hoofde van de actie; en
 4. Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

7.10 De Deelnemer erkent door deelname aan de Fotowedstrijd op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de Gegevensbeheerder.

8. Aansprakelijkheid

8.1 NGC, Hearst, FNG, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Fotowedstrijd. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden kunnen hen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een (schade)verplichting voor NGC Hearst, FNG, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden in het leven roepen. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met deelname aan de Fotowedstrijd.

8.2 NGC, Hearst, FNG en haar werknemers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

8.3 Met betrekking tot de deelname aan de Fotowedstrijd, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de Deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Fotowedstrijd.

8.4 De Deelnemer vrijwaart NGC van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

National Geographic gebruikt cookies om onder andere jouw online ervaring te verbeteren en statische data te verzamelen. Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van National Geographic. Meer informatie

Sluiten