Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN 

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door The Walt Disney Company (Benelux) BV (hierna: “Organisator”)  georganiseerde competitie, zoals hieronder verder uiteengezet.

Organisator is gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 34076102.

  1. ACTIEVOORWAARDEN TURKIJE REIS

1.1 Ter promotie van de National Geographic Fotowedstrijd 2022 geven wij in samenwerking met Turkiye Tourism promotion (TGA) een reis naar Izmir, Turkije weg. Deze prijs zal door National Geographic worden verstrekt aan een deelnemer die door middel van een loting zal worden geselecteerd (de “Winnaar”). De prijs per Winnaar (“Prijs”) bestaat uit waardebon van een pakketreis naar Turkije.

1.2 De onder 1.1 genoemde actie (de “Winactie”) start op 12 september en eindigt op 31 oktober. Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Winactie.

   1. Deelname

2.1 Deelname aan de Winactie is mogelijk door te stemmen op jouw favoriete foto en het invullen van het formulier. Deelnemers aan de Winactie (de “Deelnemers”) moeten 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.

2.2 Deelname aan de Winactie is gratis.

2.3 Deelname aan de Winactie is enkel mogelijk indien de Deelnemer de volgende informatie heeft verstrekt: Land, voornaam, postcode/huisnummer, e-mailadres.

2.4 National Geographic is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

2.5 National Geographic behoudt zich het recht voor om de Winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van of aanvraag voor surseance van betaling door National Geographic.

2.6 Door deelname aan de Winactie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de National Geographic website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Winactie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

2.7 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van National Geographic en van haar eventueel mede-organiserende partners.

 

    1. Bepalen van de Winnaar

3.1 Alleen Deelnemers die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden maken kans op een Prijs.

3.2 De Winnaar zal worden vastgesteld door middel van een loting, die op onpartijdige wijze plaatsvindt. In totaal zal er derhalve 1 Winnaar zijn.

3.3 De loting van de winnaar zal plaatsvinden op 1 november.

3.4 De bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden op 1 november. De winnaar ontvangt daartoe een e-mail op het doorgegeven
e-mailadres. Deze e-mail zal tevens informatie bevatten over de wijze waarop de Prijs aan de Winnaar zal worden beschikbaar gesteld.  

3.5 Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.6 De Winnaar zal op verzoek van National Geographic meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media.

 

    1. De Prijs

4.1 Voor de Winactie zal in totaal  1 prijs (bestaande uit een reis naar Izmir, Turkije welke mag worden verzilverd in de lente van 2023, voor twee personen inclusief: vlucht, transfer en hotel voor vier nachten met een totale waarde van €3000,-.) worden verloot, welke zullen worden verdeeld over de winnaar (één Prijs per Winnaar). De totale waarde van de met de Winactie gemoeide Prijzen bedraagt maximaal €3.000,-.

4.2 Al het bovenstaande op basis van beschikbaarheid.

4.3 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van de Prijs door de Winnaar is National Geographic gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

4.4 Indien een prijs een product of dienst van een derde partij betreft, zijn de door die partij gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing op het verdere gebruik van die prijs door de Winnaar.

 

    1. Persoonsgegevens en Privacybeleid

5.1 National Geographic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode/huisnummer, e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

The Walt Disney Company Ltd (‘TWDC’) verkrijgt van Disney de onder 5.2 genoemde gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers die hun voorafgaande goedkeuring hebben gegeven ten behoeve van TWDC Marketingdoeleinden zoals uiteengezet onder artikel 5.2.4 hieronder. Disney en TWDC handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016. Er kan op het volgende e-mailadres contact worden opgenomen met TWDC:  dataprotection@disney.co.uk.  

5.2 De Gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

5.2.1 Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Winactie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren en de afwikkeling van de Winactie (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens delen met de leveranciers van de Prijzen en eventuele bij deze Winactie betrokken onderaannemers;

5.2.2 Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

5.2.3 Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

5.2.4 Volgend op voorafgaande toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot TWDC of andere entiteiten binnen de Disney familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal TWDC tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken en onderaannemers.

5.3 De gegevensverwerking door National Geographic met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.

De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van National Geographic (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan  echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 5.5 van deze Actievoorwaarden).

Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 5.5 van deze Actievoorwaarden herroepen.

5.4 De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers is op het hoofdkantoor van National Geographic beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met National Geographic: dataprotection@disney.co.uk.

5.5 Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres dataprotection@disney.co.uk.

5.6 Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer National Geographic niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 5.

5.7 De Gegevens die door National Geographic zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

5.8 Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 5 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van National Geographic zoals gepubliceerd op nationalgeographic.nl

 

    1. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

6.1 National Geographic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is National Geographic op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Prijs.

6.2 Deelname aan de Winactie is geheel voor eigen risico. National Geographic is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Winactie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Winactie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen.

6.3 National Geographic is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

6.4 Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

6.5 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van National Geographic.

6.6 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Winactie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

6.7 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Winactie kunnen aan National Geographic kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via https://nl-nl.facebook.com/natgeonl/

 

ACTIEVOORWAARDEN VAN DE FOTOWEDSTRIJD COMPETITIE

    1. DE COMPETITIE

1.1       Ter promotie van het thema “Fotografie” bij de zender National Geographic organiseert de Organisator een fotowedstrijd en stelt in het kader hiervan per winnaar een prijs beschikbaar (de “Competitie”). Deze prijs zal door Organisator worden verstrekt aan een deelnemer (de “Deelnemer”) die op basis van de door hem/haar ingestuurde foto, behorend tot één van de drie (3) categorieën, te weten: mens, landschap en dier, als winnaar is verkozen op basis van de beoordeling van een vakjury en een publieksjury overeenkomstig de wijze zoals uiteengezet in artikel 3. Voor elke categorie zullen er winnaars worden gekozen, waarbij een onderverdeling zal worden gemaakt tussen de winnaars van de vakjuryprijs, de winnaars van de publieksprijs en de overall winnaar (de “Winnaars”).

De Competitie start op 9 juli 2022 en eindigt op 13 november 2022. Foto’s kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk 11 september 2022. Na deze einddatum zal er geen nieuwe foto meer worden geaccepteerd.

1.3       Deelname aan de Competitie is gratis.

1.4       Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.

    1. EISEN VOOR DEELNAME

2.1       Deelname aan de Competitie is enkel mogelijk door aanmelding via de website nationalgeographicfotowedstrijd.nl (de “Website”), waarbij Deelnemer een foto en omschrijving bij de foto dient te uploaden in tenminste één van de drie (3) categorieën, met een maximum van één (1) foto per categorie. Deelnemers kunnen maximaal één (1) foto per categorie insturen.

2.2       Deelnemers aan de Competitie moeten 16 jaar of ouder zijn en in Nederland of België wonen.

2.3       Deelname aan de Competitie is enkel mogelijk indien de Deelnemer de volgende informatie  heeft verstrekt: voornaam, achternaam, geslacht, straat, postcode/huisnummer, plaats, land en e-mailadres.

2.4       Deelnemers dienen de daadwerkelijke maker van de door hen ingezonden foto te zijn.  

2.5       De foto dient een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale beeldgrootte te hebben van 6000 x 6000 pixels, met daarbij een maximale bestandsomvang van 30MB. De foto dient te worden aangeleverd als JPG-bestand met kleurprofiel SRGB.

2.6       Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud/het uiterlijk van de foto verandert, is niet toegestaan. Het samenvoegen van de foto of het maken van collages is ook niet toegestaan. De foto dient niet te zijn voorzien van een watermerk. Foto’s mogen kleur of zwart/wit zijn.

2.7       Foto’s die kunnen worden aangemerkt als een reclame-uiting – zulks naar het oordeel van Organisator - worden niet in behandeling genomen.

2.8       Foto’s mogen niet in strijd met de wet of rechten van derden zijn.

2.9       Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als deze van mening is dat Deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Competitie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

2.10     Organisator is gerechtigd foto’s die niet voldoet aan de in dit artikel 2 genoemde eisen – zulks ter beoordeling van Organisator - uit te sluiten van de Competitie.

2.11     Door deelname aan de Competitie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de Website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Competitie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

2.12     Deelname aan de Competitie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator en van haar medeorganiserende partners.

    1. DE WINNAARS

3.1       Alleen foto’s die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden dingen mee naar een prijs en zullen worden vertoond op de Website. Alle ingezonden foto’s zullen worden beoordeeld door de Vakjury en dingen gelijktijdig mee naar de Publieksprijs.

Winnaars Juryprijs: uit alle foto’s zal een vakjury, bestaande uit medewerkers van Organisator en externe amateur- en/of vakfotografen (de “Vakjury”), per categorie een top drie (3) uit de ingezonden foto’s. Bij het maken van deze selectie staat het de Vakjury en Organisator vrij om contact op te nemen met de Deelnemer om informatie te verkrijgen over de wijze waarop de foto is gemaakt. De Vakjury zal zich bij haar beoordeling van de foto’s richten op de vaktechnische, werkelijkheidsgetrouwe en artistieke kwaliteit van de foto’s.

Winnaars publieksprijs: Van 12 september t/m 2 oktober 2022 (de “Eerste Stemperiode”) kan door het publiek via de Website op maximaal één (1) foto per categorie worden gestemd. De stemmer ontvangt na het uitbrengen van de stem een bevestigingslink op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze stem via de ontvangen bevestigingslink is geactiveerd. Uit de 25 foto’s met de meeste stemmen selecteert de Vakjury 10 foto’s per categorie. Deze foto’s worden vervolgens weer opengesteld voor een aanvullende stemperiode, namelijk van 17 oktober t/m 31 oktober 2022 (de “Tweede Stemperiode”). Per categorie zal telkens de foto met de meeste stemmen eindigen als Publiekswinnaar.

Overall Winnaar: Daarnaast zal de Vakjury uit de Winnaars van de Competitie één (1) overall winnaar selecteren (de “Overall Winnaar”).

In totaal zijn er dus 13 winnaars, bestaande uit 9 Winnaars gekozen door de Vakjury, en 3 Winnaars gekozen door de publieksjury en 1 Overall Winnaar.

3.2       De bekendmaking van de Winnaars zal plaatsvinden op 13 november 2022 tijdens een formele prijsuitreiking. Alle Deelnemers waarvan de foto deel uitmaakt van de finale selectie ontvangen een e-mail op het door hen doorgegeven-mailadres. Deze e-mail zal tevens informatie bevatten over de bekendmaking van de Winnaars. 

3.3       Over de uitslag van de Competitie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.4       De Winnaars zullen op verzoek van Organisator meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media, aanwezigheid op de finale prijsuitreiking op 21 november 2021 en (bijbehorende) (video) registratie,

    1. DE PRIJZEN

4.1       Voor de Competitie zullen er in totaal 13 prijzen worden weggegeven aan de Winnaars.

4.2       Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van een prijs door een Winnaar is Organisator gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

4.3       De prijzen zijn als volgt:

                 

Prijs 1

Prijs 2

Prijs 3

Prijs 4

Overall winnaar

Glazen award

Jouw foto op een hallmark kaart

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Publiek Landschap

Glazen award

Cheque CameraNU € 500

 

Jaarabonnement NGM

Publiek Dier

Glazen award

Cheque CameraNU € 500

 

Jaarabonnement NGM

Publiek Mens

Glazen award

Cheque CameraNU € 500

 

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 1

Glazen award

Cheque CameraNU € 1.000

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 2

Glazen award

Cheque CameraNU 400

 

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 3

Glazen award

Cheque CameraNU € 250

 

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 1

Glazen award

Cheque CameraNU € 1.000

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 2

Glazen award

Cheque CameraNU € 400

 

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 3

Glazen award

Cheque CameraNU € 250

 

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 1

Glazen award

Cheque CameraNU € 1.000

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 2

Glazen award

Cheque CameraNU € 400

 

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 3

Glazen award

Cheque CameraNU € 250

 

Jaarabonnement NGM

 

    1. GEBRUIK VAN DE FOTO’S

5.1       Deelnemer verklaart maker, eigenaar en rechthebbende te zijn van zijn of haar foto en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de Competitie en een licentie conform dit artikel 5 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart Organisator en haar mede-organiserende partners ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

5.2       Door inzending geeft de Deelnemer aan Organisator en het niet-exclusieve en onbeperkte recht om de foto geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de wijze en via de platformen, al dan niet door en van derde partijen, zoals Organisator dat nodig acht, mits dit plaatsvindt ter promotie van/in verband met de Competitie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de foto op televisiezenders en via social media kan worden vertoond en in tijdschriften en op websites kan worden gepubliceerd, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Openbaarmaking van de foto door Organisator in de zin van dit artikellid zal in beginsel plaatsvinden met naamsvermelding van de Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer om praktische redenen niet vermeld kan worden, zal Organisator dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet op onredelijke gronden verzetten tegen het gebruik van de foto zonder naamsvermelding.

5.3       Het hierboven onder 5.3 omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht voor Organisator om een selectie van de ingezonden foto’s te gebruiken voor scheurkalenders en boeken betreffende de Competitie. De winnende foto zal bovendien worden uitgegeven in de vorm van een wenskaart en gedurende een beperkte periode worden verkocht in de online store van de betreffende wenskaarten fabrikant, doch uitsluitend indien de Winnaar hiertegen geen bezwaar heeft. De Winnaar zal een vijftigtal kaarten kosteloos thuis bezorgd krijgen. Openbaarmaking van de foto door Organisator in de zin van dit artikellid zal altijd met naamsvermelding plaatsvinden.

 

5.4       Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om de foto’s ook zelf te blijven gebruiken.

5.5       Openbaarmaking van de foto door Organisator zal in beginsel plaatsvinden met naamsvermelding van de Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal Organisator dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet op onredelijke gronden verzetten tegen het gebruik van de foto zonder naamsvermelding.

    1. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

6.1        Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Competitie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd. The Walt Disney Company Ltd (‘TWDC’) verkrijgt van Disney de verzamelde gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers die hun voorafgaande goedkeuring hebben gegeven ten behoeve van TWDC Marketingdoeleinden zoals uiteengezet onder artikel 6.2(d) hieronder.

6.2       De Gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

a          Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Competitie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren, de afwikkeling van de Competitie en de onder artikel 5 genoemde recht op gebruik van de foto (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal Organisator tevens Gegevens delen met Hearst (als uitgever van het blad National Geographic) en eventuele bij deze Competitie betrokken onderaannemers

b          Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal Organisator tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

c          Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal Organisator tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

d          Volgend op voorafgaande expliciete toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot TWDC of andere entiteiten binnen de Disney-familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal TWDC tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney-familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken onderaannemers.

6.3        De gegevensverwerking door Organisator met zowel het Contractueel als het  Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Competitie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Competitie.

6.4       De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van Organisator (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 6.5 van deze Actievoorwaarden).

6.5       Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 6.5 van deze Actievoorwaarden herroepen.

6.6       De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers  kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met :  dataprotection@disney.co.uk

6.7       Deelnemers hebben(onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres dataprotection@disney.co.uk

6.8       Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer Organisator niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 6.

6.9       De Gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Competitie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

6.10     Door deelname aan de Competitie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 6 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Organisator zoals gepubliceerd op de Website.

    1. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERIGE VOORWAARDEN

7.1       Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Competitie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Competitie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Prijs.

7.2       Deelname aan de Competitie is geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Competitie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Competitie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen.

7.3       Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

7.4       De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

7.5       Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Competitie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.6       Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Competitie kunnen aan Organisator kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via natgeofotowedstrijd@disney.nl.