Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de gezamenlijk door The Walt Disney Company (Benelux) BV (hierna: “National Geographic”) en Hearst Media Nederland C.V. (hierna: “Hearst”) georganiseerde winactie zoals hieronder verder uiteengezet. De hierboven genoemde partijen tezamen zullen worden aangeduid als “Organisator”.

National Geographic is gevestigd te (1101 AX) Amsterdam aan de Passage 144 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 34076102. 

Hearst is gevestigd te (1114 AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 52 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 34201213.

 

  1. DE COMPETITIE

1.1 Ter promotie van het thema “Fotografie” bij National Geographic organiseert de Organisator een fotowedstrijd en stelt in het kader hiervan per winnaar een prijs beschikbaar (de “Competitie”). Deze prijs zal door Organisator worden verstrekt aan een deelnemer (de “Deelnemer”) die op basis van de door hem/haar ingestuurde foto, behorend tot één van de drie (3) categorieën, te weten: mens, landschap en dier, als winnaar van is verkozen op basis van de beoordeling van een vakjury en een publieksjury overeenkomstig de wijze zoals uiteengezet in artikel 3. Voor elke categorie zullen er winnaars worden gekozen, waarbij een onderverdeling zal worden gemaakt tussen de winnaars van de vakjuryprijs, de winnaars van de publieksprijs en de overall winnaar (de “Winnaars”).

1.2 De Competitie start op 1 juni 2021 en eindigt op 21 november 2021. Foto’s kunnen worden ingediend tot uiterlijk 26 september 2021. Na deze einddatum zal er geen nieuwe foto meer worden geaccepteerd.

1.3 Deelname aan de Competitie is gratis.

1.4 Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.

2. EISEN VOOR DEELNAME

2.1 Deelname aan de Competitie is enkel mogelijk door aanmelding via de website nationalgeographicfotowedstrijd.nl (de “Website”), waarbij Deelnemer een foto en omschrijving bij de foto dient te uploaden in tenminste één van de drie (3) categorieën.

2.2 Deelnemers aan de Competitie moeten 16 jaar of ouder zijn en in Nederland of België wonen.

2.3 Deelname aan de Competitie is enkel mogelijk indien de Deelnemer de volgende informatie  heeft verstrekt: voornaam, achternaam, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres.

2.4 Deelnemers kunnen maximaal één (1) kleur- of zwart-wit foto per categorie insturen. 

2.5 De foto dient een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale beeldgrootte te hebben van 6000 x 6000 pixels, met daarbij een maximale bestandsomvang van 30MB. De foto dient te worden aangeleverd als JPG-bestand met kleurprofiel SRGB. 

2.6 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud/het uiterlijk van de foto verandert, is niet toegestaan. Het samenvoegen van de foto of het maken van collages is ook niet toegestaan. De foto dient niet te zijn voorzien van een watermerk. 

2.7 De foto mag niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond bij andere fotowedstrijden, dan wel eerder ingestuurd en/of gepubliceerd zijn in het kader van eerdere edities van een fotowedstrijd van Organisator.

2.8 Foto’s die kunnen worden aangemerkt als een reclame-uiting – zulks na het oordeel van Organisator - wordt niet in behandeling genomen.

2.9 Foto’s mogen niet in strijd met de wet of rechten van derden zijn. 

2.10 Foto’s mogen niet ouder zijn dan drie (3) jaar.

2.11 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Competitie op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

2.12 Organisator is gerechtigd Fotomateriaal dat niet voldoet aan de in dit artikel 2 genoemde eisen – zulks ter beoordeling van Organisator - uit te sluiten van de Competitie.

2.13 Door deelname aan de Competitie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden. Indien er buiten deze Actievoorwaarden om, bijvoorbeeld op de Website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Competitie, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Actievoorwaarden.

2.14 Deelname aan de Competitie is uitgesloten voor medewerkers van Organisator en van haar mede-organiserende partners.

3. DE WINNAARS

3.1 Alleen foto’s die voldoen aan het gestelde in artikel 2 van deze Actievoorwaarden dingen mee naar een prijs en zullen worden vertoond op de Website. Alle ingezonden foto’s zullen worden beoordeeld door de Vakjury en dingen gelijktijdig mee voor de Publieksprijs.

Winnaars Juryprijs: uit alle foto’s zal een vakjury, bestaande uit redactieleden van Organisator en externe amateur- en/of vakfotografen (de “Vakjury”), per categorie een top drie (3) uit de ingezonden foto’s. Bij het maken van deze selectie staat het de Vakjury en Organisator vrij om contact op te nemen met de Deelnemer om informatie te verkrijgen omtrent de wijze waarop de foto is gemaakt. De Vakjury zal zich bij haar beoordeling van de foto’s richten op zowel de vaktechnisch als artistieke kwaliteit van de foto’s. 

Winnaars publieksprijs: Van 27 september t/m 24 oktober 2021 (de “Eerste Stemperiode”) kan door het publiek via de Website op maximaal één (1) foto per categorie worden gestemd. De stemmer ontvangt na het uitbrengen van de stem een bevestigingslink op het door hem/haar doorgegeven e-mailadres. Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze stem via de ontvangen bevestigingslink is geactiveerd. Uit de 25 foto’s met de meeste stemmen, selecteert de Vakjury 10 foto’s per categorie. Deze foto’s worden vervolgens weer opengesteld voor een aanvullende stemperiode, namelijk van 1 november t/m 7 november 2021 (de “Tweede Stemperiode”). Per categorie zal telkens de foto met de meeste stemmen eindigen als Publiekswinnaar. 

Overall Winnaar: Daarnaast zal de Vakjury uit de Winnaars van de Competitie en de aan deze Competitie lopende junior variant van de Competitie één (1) overall winnaar selecteren (de “Overall Winnaar”). 

In totaal zijn er dus 13 winnaars, bestaande uit 9 Winnaars gekozen door de Vakjury, en 3 Winnaars gekozen door de publieksjury en 1 Overall Winnaar. 

3.2 De bekendmaking van de Winnaars zal plaatsvinden op 21 november 2021 tijdens een formele prijsuitreiking. Alle Deelnemers waarvan de foto deel uitmaakt van de finale selectie ontvangen een e-mail op het door hen doorgegeven-mailadres. Deze e-mail zal tevens informatie bevatten over de uitreiking waarbij de Winnaars bekend zullen worden gemaakt.  

3.3 Over de uitslag van de Competitie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.4 De Winnaars zullen op verzoek van Organisator meewerken aan eventuele promotionele activiteiten rondom of met betrekking tot de prijsuitreiking, bijvoorbeeld door vermelding van zijn/haar naam op social media, aanwezigheid op de finale prijsuitreiking op 21 november 2021 en (bijbehorende) (video) registratie,

4. DE PRIJZEN

4.1 Voor de Competitie zullen er in totaal 13 prijzen worden weggegeven aan de Winnaars. 

4.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Bij weigering van een prijs door een Winnaar is Organisator gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

4.3 De prijzen zijn als volgt:

 

Prijs 1

Prijs 2

Prijs 3

Prijs 4

Overall winnaar

Glazen award

OPPO telefoon €780

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Publiek Landschap

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Publiek Dier

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Publiek Mens

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 1

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 2

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 400

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Mens 3

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 300

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 1

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 2

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 400

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Dier 3

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 300

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 1

Glazen award

Oppo Watch €350

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 2

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 400

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

Jury Landschap 3

Glazen award

Cheque fotografie accessoires Kamera Express € 300

Publicatie in NGM

Jaarabonnement NGM

 

5. GEBRUIK VAN DE FOTO’S

5.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van zijn of haar foto en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de Competitie en een licentie conform dit artikel 5 te verstrekken. Deelnemer vrijwaart Organisator en haar mede-organiserende partners ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

5.2 Door inzending geeft de Deelnemer aan Organisator en het niet-exclusieve en onbeperkte recht om de foto geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de wijze en via de platformen, al dan niet door en van derde partijen, zoals Organisator dat nodig acht, mits dit plaatsvindt ter promotie van/in verband met de Competitie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de foto op televisiezenders en via social media kan worden vertoond en in tijdschriften en op websites kan worden gepubliceerd, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht voor Organisator om de foto te gebruiken voor scheurkalenders en boeken betreffende de Competitie. Van dergelijk gebruik zal de Deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld. 

5.3 Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.

5.4 Openbaarmaking van de foto door Organisator zal in beginsel plaatsvinden met naamsvermelding van de Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal Organisator dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijk verzetten tegen het gebruik van de foto zonder naamsvermelding.

6. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

6.1      National Geographic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Competitie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

6.2 National Geographic verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om Deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Competitie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren, de afwikkeling van de Competitie en de onder artikel 5 genoemde recht op gebruik van de foto (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens delen met Hearst en eventuele bij deze Competitie betrokken onderaannemers

- Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

- Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

- Volgend op voorafgaande expliciete toestemming van Deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot National Geographic of andere entiteiten binnen de Disney-familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal National Geographic tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney-familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken onderaannemers.

6.3      De gegevensverwerking door National Geographic met zowel het Contractueel als het 
Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Competitie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Competitie.

6.4 De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van National Geographic (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 6.5 van deze Actievoorwaarden).

6.5 Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 6.5 van deze Actievoorwaarden herroepen.

6.6 De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers  kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met National Geographic: 21cf.FNGPrivacy_NL@disney.com

6.7 Deelnemers hebben(onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres; 21cf.FNGPrivacy_NL@disney.com

6.8 Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer National Geographic niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 6.

6.9 De Gegevens die door National Geographic zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Competitie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

6.10 Door deelname aan de Competitie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 6 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van National Geographic zoals gepubliceerd op de Website.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERIGE VOORWAARDEN 

7.1 Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Competitie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Competitie of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Prijs.

7.2 Deelname aan de Competitie is geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade danwel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Competitie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Competitie, dan wel de Prijs niet in ontvangst kan nemen.

7.3 Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

7.4 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

7.5 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Competitie en/of deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7.6 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Competitie kunnen aan Organisator kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via 21CF.NatGeoOnline@disney.com